Badania powierzchniowe - planigrafia materiału zabytkowego występującego na powierzchni stanowisk archeologicznych

We wrześniu br. w ramach projektu pn. „Antropopresja a dziedzictwo archeologiczne. Przykład Lednickiego Parku Krajobrazowego” prowadzona jest szczegółowa analiza i dokumentacja dystrybucji przestrzennej materiału zabytkowego występującego na powierzchni wytypowanych stanowisk archeologicznych. Do badań wykorzystywana jest siatka analityczna oparta o kwadraty o wielkości 10x10 m wytyczone za pomocą GPS RTK/total station. Dzięki temu możliwe jest przeprowadzenie systematycznego rozpoznania ilości materiału zabytkowego w ramach poszczególnych kwadratów i powiązanie wyników z przestrzenną bazą danych.

Celem zadania jest określenie wpływu warunków obserwacji (w szczególności stosowanych zabiegów agrotechnicznych) na ilość, dystrybucję i stan zachowania materiału zabytkowego na powierzchni. Przygotowując się do realizacji zadania przeanalizowano numeryczny model terenu w celu określenia potencjalnych stref erozji i akumulacji na obszarze badań. Przeprowadzono wywiady z rolnikami dotyczące stosowania nowoczesnych zabiegów agrotechnicznych.

Realizacja zadania ma w dalszej perspektywie określić ograniczenia metody powierzchniowego rozpoznania w wytyczaniu granic stanowisk archeologicznych.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w ramach programu „Ochrona zabytków archeologicznych”