Dr Andrzej Kowalczyk – kierownik projektu, doktor nauk humanistycznych w zakresie archeologii, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2007 r.). Kustosz dyplomowany w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Od 2007 roku kieruje Pracownią Archeologiczną Ostrów Radzimski. Od 2018 r. sekretarz redakcji czasopisma Studia Lednickie.

Prof. dr hab. Andrzej Marek Wyrwa – wykładowca w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wieloletni szef ekspedycji archeologicznej w Łeknie, dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Historyk i archeolog specjalizujący się w interdyscyplinarnych badaniach archeologiczno-historycznuch, architektonicznych i przyrodniczych, nad dziejami wczesnego średniowiecza w Polsce, kultury materialnej wczesnośredniowiecznej Polski i Europy, studiach z zakresu historii monastycyzmu mniszego w Polsce i Europie.

Prof. dr hab. Włodzimierz Rączkowski – wykładowca w Instytucie Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, organizator krajowych i międzynarodowych konferencji, warsztatów, wykładów i wystaw na temat wykorzystania zdjęć lotniczych i innych metod teledetekcyjnych w studiach nad przeszłością, również w ochronie dziedzictwa archeologicznego. Regularnie prowadzi rekonesans lotniczy w Wielkopolsce, ale też w województwach: kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim, małopolskim, rzeszowskim i świętokrzyskim. Uczestnik i organizator badań powierzchniowych AZP na Pomorzu i w Wielkopolsce.

Dr hab. Agnieszka Latocha – pracownik Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Habilitacja w 2017 roku na podstawie rozprawy „Geomorfologiczne i krajobrazowe skutki zmian społeczno-gospodarczych na ziemi kłodzkiej od średniowiecza po czasy współczesne". Prowadzone badania i publikacje o charakterze interdyscyplinarnym, z pogranicza geografii fizycznej (gemorfologii), historycznej, społeczno-ekonomicznej i ekologii krajobrazu. W badaniach wykorzystuje m.in. historyczne materiały kartograficzne i zdjęcia lotnicze. Autorka, współautorka i redaktorka licznych monografii oraz artykułów naukowych.

Dr Michał Skoczyński – wykładowca w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (2017 r.), tytuł uzyskał na podstawie pracy Dominikańskie klasztory kontraty mazowieckiej w średniowieczu i wczesnej epoce nowożytnej (XIII-XVII w.). Autor i współautor dwóch książek oraz kilkunastu artykułów naukowych. Stypendysta Polskiej Misji Historycznej w Würzburgu (2014 r.). Swoje zainteresowania badawcze skupia na historii Kościoła (w szczególności wspólnot klasztornych) oraz ośrodków osadniczych na terenie Wielkopolski i Mazowsza w średniowieczu i wczesnej epoce nowożytnej. Uczestnik czterech projektów naukowych, odpowiedzialny za prowadzenie kwerend archiwalnych i bibliotecznych w kraju i za granicą, opracowanie zebranych materiałów archiwalnych, redagowanie haseł w bazie danych i badania starodruków.

Dr Jakub Linetty – archeolog i historyk. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracownik Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Doktorat uzyskany na podstawie rozprawy pt. "Kształtowanie się podstaw naukowych archeologii w Wielkopolsce do 1918 roku". Realizował badania z zakresu historii archeologii, prowadząc pogłębione poszukiwania archiwalne w Poznaniu, Krakowie, Pradze, Kopenhadze, Berlinie i Londynie. Autor kilku artykułów i recenzji publikowanych w czasopismach „Archeologia Polski”, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, „Analecta. Studia do Dziejów Nauki”, „Museion Poloniae Maioris”. Uczestnik ekspedycji archeologicznych w Łeknie (2005 – 2007), Radzimiu (2008), Ihlow (2008) i innych. Stypendysta programu Erasmus plus (Uniwersytet Karola w Pradze w 2015 r. oraz Biblioteka Polska POSK w Londynie w 2016 r. ) oraz programu CEEPUS (Uniwersytet Karola w Pradze w 2016 r.). Stypendysta Fundacji z Brzezia Lanckorońskich (2018).

Mgr Lidia Żuk – wykładowca w Instytucie Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, obecnie finalizuje rozprawę doktorską dotyczącą zastosowania archeologii lotniczej w studiach nad krajobrazem pradziejowym. Uczestniczka licznych konferencji, warsztatów oraz projektów krajowych i międzynarodowych poświęconych tej metodzie. Brała udział m.in. w przygotowaniu map stanowisk archeologicznych w Anglii i Azerbejdżanie, a także rekonesansach lotniczych w Anglii, Niemczech i Polsce. W latach 2009-2011 zaangażowana w projekty realizowane we współpracy z Wielkopolskim Województwem Konserwatorem Zabytków w zakresie zastosowania metod nieinwazyjnych w ochronie dziedzictwa archeologicznego.

Dr Mikołaj Kostyrko – doktor nauk humanistycznych z zakresu archeologii, pracownik naukowo-dydaktyczny zakładu Cyforwej Geoarcheologii Instytutu Archeologii Uniwersytetu Ottona i Fryderyka w Bambergu (Niemcy). Uczestnik wielu projektów naukowych o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym, członek Aerial Archaeology Research Group.

Mgr Piotr Wroniecki – archeolog specjalizujący się w badaniach nieinwazyjnych, głównie metodach teledetekcyjnych oraz geofizycznych. Członek International Society of Archeological Prospection i Aerial Archaeology Research Group, Prowadził badania przy pomocy niedestrukcyjnych metod m.in. dla Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich czy Instytutu Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Mgr Marcin Krzepkowski – ukończył studia magisterskie (kierunek archeologia) w Instytucie Prahistorii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2011 r.). Od 1995 r. bierze udział w badaniach archeologicznych (stacjonarnych i ratowniczych) na stanowiskach datowanych na okres od paleolitu schyłkowego po okres współczesny. Od 2011 r. samodzielnie kieruje badaniami archeologicznymi. Od 2004 r. współpracuje z Muzeum Regionalnym w Wągrowcu w zakresie badań archeologicznych prowadzonych na terenie Wągrowca i w powiecie wągrowieckim. Autor i współautor około 40 publikacji.