Realizacja projektu jest podzielona na etapy i wynikające z nich wiodące zadania. W projekcie można wyróżnić pięć głównych bloków zadaniowych, do których należą:

(1) opracowanie metodyki realizacji zadania (w szczególności struktury bazy danych integrującej wyniki wszystkich metod) oraz pozyskanie danych wyjściowych niezbędnych do jego realizacji;

(2) analiza danych archiwalnych i współczesnych w celu rozpoznania zasobów dziedzictwa archeologicznego oraz identyfikacji form i kierunków antropopresji;

(3) terenowe rozpoznanie, dokumentacja oraz monitoring stanu zachowania wybranych obiektów archeologicznych;

(4) opracowanie danych pozyskanych w trakcie badań terenowych, ocena skuteczności przyjętych rozwiązań dla monitoringu procesów antropopresji;

(5) upowszechnienie i popularyzacja wyników badań oraz określenie ich potencjału we współpracy z różnymi środowiskami (konserwatorskim, naukowym, lokalne społeczności etc.).