Badania powierzchniowe – część II

Na początku września br. w ramach projektu pn. „Antropopresja a dziedzictwo archeologiczne. Przykład Lednickiego Parku Krajobrazowego” przeprowadzono badania powierzchniowe w miejscowości Lednogóra, gm. Łubowo i Sławno, gm. Kiszkowo.

Przebadano wybrany obszar (obejmujący stanowiska archeologiczne) na takim samym poziomie precyzji i szczegółowości, jak na I etapie (obejmującym planigrafię materiału zabytkowego w 2019 roku).

W terenie zastosowano siatkę kwadratów analitycznych. W ramach każdego kwadratu (10x10 m), na powierzchni pól wzrokowo poszukiwano zabytków archeologicznych, które zebrano, zinwentaryzowano i przekazano do opracowania.

Badania te dostarczyły cennych informacji odnośnie do dystrybucji przestrzennej i charakteru materiału powierzchniowego, a także jego stanu zachowania po ponad 30 latach od wykonania pierwszych badań powierzchniowych w ramach AZP.

Wyniki badań pozwolą zestawić dane i uchwycić zmienność granic stanowisk archeologicznych pod wpływem intensywnych zabiegów agrotechnicznych, zinwentaryzować i zadokumentować pozyskane zabytki.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w ramach programu „Ochrona zabytków archeologicznych”.