Badania geofizyczne i powierzchniowe

W miesiącu maju br. w ramach projektu pn. „Antropopresja a dziedzictwo archeologiczne. Przykład Lednickiego Parku Krajobrazowego” prowadzone są badania geofizyczne i powierzchniowe na wybranych stanowiskach archeologicznych.

Geofizyczna prospekcja terenowa przy użyciu georadaru oraz magnetometru na stanowiskach płaskich wpisanych do rejestru zabytków pozwoli nieinwazyjnie zidentyfikować podziemne struktury i ocenić stan ich zachowania. Natomiast powtórne badania powierzchniowe (pierwsze przeprowadzono w 2019 r.) pozwolą uchwycić zmiany przestrzennej dystrybucji ruchomego materiału zabytkowego, którego chronologia będzie podstawą datowania stanowisk. Korelacja wyników badań m.in. geofizycznych i powierzchniowych powinna określić relację  między powierzchniowymi skupiskami materiału zabytkowego i znajdującymi się pod powierzchnią strukturami. Prowadzone badania pozwolą rozpoznać zasięg stanowisk archeologicznych i określić ich stan zachowania.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w ramach programu „Ochrona zabytków archeologicznych”.